Kahuna Paddleboards Inc.
PO Box 385,
Whistler, BC V0N1B0

Phone: 1-844-932-2262